Калино, моме, Калино

Калино, моме Калино

Калино, цвеће шарено,

Ајд’ моме да се земимо,

Ајд’ моме да се земимо!

 

Не може, брацо, не може,

Не ли смо пуста роднина?

Чича и тата два брата

Нана и стрина јетрве. .

 

Ситно камење број нема

Дубока вода брод нема

Малечко дрво лад нема

Убава мома род нема. . .